จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS เพื่อดำเนินการประเมินตามแบบวัด การรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และเพื่อ ดำเนินการประเมินตามแบบ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565