จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :

ข้อมูลแบบสอบถาม

 
ข้อมูลผู้ขอรับบริการ ออนไลน์ E-service
ชื่อผู้ขอรับบริการ(บุคคล หรือหน่วยงาน) :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

 
เลือกบริการ
• การขอใช้สถานที่ห้องประชุม อบต.ทรายขาว ออนไลน์
• การขอใช้ไฟจารจร อบต.ทรายขาว ออนไลน์
 
อินบ็อกซ์
กรุณากรอก ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อประสานขอรับบริการออนไลน์ :
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
แบบสอบถามรับฟังรับฟังความคิดเห็น
รับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบ U-Shape ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
 
รหัสส่งข้อมูล