จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
 
สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้ง
                         องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 63 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ตั้งที่ว่าการอำเภอหัวไทร ประมาณ7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 10 –15 นาที ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม

ทิศใต้

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่เนื้อที่

           องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มีเนื้อที่ประมาณ 53.356 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,347.50 ไร่ลักษณะภูมิประเทศ

           สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินเหนียว เหมาะแก่การประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เช่น การทำนา ไร่นาสวนผสม การเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน เป็นต้น และยังมีพื้นที่ บางส่วน อยู่ติดกับภูเขาประชากรและครัวเรือน

           มีจำนวนครัวเรือน 1,760 ครัวเรือน และมีประชากร 7,994 คน แยกเป็นชาย 4,043 คน หญิง 3,951 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 157 คน/ตารางกิโลเมตร