จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

  

อาชีพ

           ประชากรในตำบลทรายขาวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ทำนาข้าวและประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคู่กับค้าขาย

 
หน่วยธุรกิจในองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

 

โรงแรม

1

แห่ง

 

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ

2

แห่ง

 

โรงงานอุตสาหกรรม

2

แห่ง

 

โรงสี

10

แห่ง