จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
ลักษณะทางสังคม

การศึกษา

           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif  โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gifโรงเรียนอนุบาลเอกชน 1 แห่ง
           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 1 แห่ง
           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif สถาบันอาชีวศึกษา 1 แห่ง 
           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif วิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง
           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 8 แห่ง
           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif หอกระจายข่าว 12 แห่ง

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif วัด , สำนักสงฆ์ 5 แห่ง

 

สาธารณสุข

           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif โรงพยาบาลของรัฐ(ขนาด - เตียง) - แห่ง
           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง 
           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง 
           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง
           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif ป้อมยามรักษาความปลอดภัย 1 แห่ง