จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การคมนาคมอาศัยทางบกเป็นหลัก

           ใช้สัญจรไปมาได้ทั้งปีส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังโดยใช้หินผุทำผิวจราจร มีถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (นครศรีธรรมราช – สงขลา) ตัดผ่าน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ติดต่อระหว่างจังหวัด อำเภอ และตำบล ได้ตลอดทั้งปี

 

การโทรคมนาคม

           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน 1 แห่ง
           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif มีการบริการอินเตอร์เน็ตตำบล ณ ที่ทำการ อบต.ทรายขาว

 

การไฟฟ้า

           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif เข้าถึงทุกหมู่บ้านและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 95

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

          คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif  ลำคลอง,ลำห้วย 8 แห่ง 
          คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif บึง,หนอง,และอื่น ๆ 52 แห่ง

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif บ่อน้ำตื้น 2 แห่ง
           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif บ่อโยก 5 แห่ง
           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif เหมืองส่งน้ำ 58 แห่ง
           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif ประปา 8 แห่ง
           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif คลองส่งน้ำ 1 แห่ง
           คำอธิบาย: http://www.abtsaikhao.go.th/UserFiles/Image/icon_3.gif แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 1 แห่ง (คลองชะอวด-แพรกเมือง)