จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
 

             

          องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้ยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามนัยมาตรา 40 และ มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลขที่ 113 ตอน 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ซึ่งมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรกเมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2539 และเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555