จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
 
นายสุนทร รักษ์เมือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายพีระยศ แก้วฉิม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางจันทนา คงเกตุ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอรุณ มีลาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หมู่ที่ 1
หมายเลขโทรศัพท์: 095-481-1926
นายประนอม เพ็ชรทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หมู่ที่ 2
หมายเลขโทรศัพท์: 062-580-8669
นายสุนทร รักษ์เมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หมู่ที่ 3
หมายเลขโทรศัพท์: 061-187-2417
นายธีระพันธ์ รอดนวล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หมู่ที่ 4
หมายเลขโทรศัพท์: 085-473-9547
นายพีระยศ แก้วฉิม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หมู่ที่ 5
หมายเลขโทรศัพท์: 090-491-4603
นายจำลอง บัวทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หมู่ที่ 6
หมายเลขโทรศัพท์: 089-041-7578
นายสาธิต เพชรรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หมู่ที่ 7
หมายเลขโทรศัพท์: 061-216-7415
นายสมพร เจิมพงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หมู่ที่ 8
หมายเลขโทรศัพท์: 085-0693-442
นายเสนอ หนูยิ้มซ้าย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หมู่ที่ 9
หมายเลขโทรศัพท์: 081-8613-004
นายทรงวุฒิ ชูบัวแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หมู่ที่ 10
หมายเลขโทรศัพท์: 098-6956-248
นายกิตติศักดิ์ มีหิ้น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หมู่ที่ 11
หมายเลขโทรศัพท์: 089-8040-128
นายจรัญ หยูตุ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หมู่ที่ 12
หมายเลขโทรศัพท์: 092-7077-914