จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
 
นายวิลาศ มีฮิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
หมายเลขโทรศัพท์ 089-724-9245
นายสุรินทร์ สงหนู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
หมายเลขโทรศัพท์ 081-787-8751
นายสมโชค ย้อยยางทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขโทรศัพท์ 099-282-7182
นายสำราญ นวลปาน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขโทรศัพท์ 087-881-8123