จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

111 ม.1 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 075-766-522
โทรสาร : 075-766-522 ต่อ 13
E-mail : office@abtsaikhao.go.th

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  
www.abtsaikhao.go.th