จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
สำนักงานปลัด
 
นายคนอง พังแพร่
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสมพร นุ่นนุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
.
นางสมศรี มีทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
.
นางสาวปิยะพันธ์ กรุงไกรจักร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
.
นายสุรินทร์ ชูสิงห์แค
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
นายกฤตวิทย์ ศรีสุข
นิติกรชำนาญการ
น.ส.จุฑารัตน์ เดชสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางอุษา จันทร์ทองอ่อน
ครู (คศ.1)
นายกนกพล วงศ์มณี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายนัฐพงศ์ แก้วกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางจารุวรรณ ชัยศรีอริยกุล
นักจัดการงานทั่วไป
(ลูกจ้างประจำ)
นายฉกาจ ดำด้วงโรม
พนักงานตกแต่งสวน
นางสาวสุภัสสร สังข์ทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายไพโรจน์ ทองแก้วจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายวิวัฒน์ รักษ์เมือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายสุพร ปานหมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา