จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
 
กองคลัง
 
นางกัลยา ชุมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางประภารัตน์ รัตนะกระจ่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางณฐกานต์ ขำรัก
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวศิรัญญา เปาะทองคำ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางธันยพร สัจจวิเศษ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้อาวุโส
นางโสภา คงศรีทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวจิราภรณ์ ชูบัวแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวช่อผกามาศ มีฮิ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ