จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
 
กองช่าง
 
นายเริงชัย ขจรวัฒนากุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอุทิตย์ ขาวผ่อง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
-ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายสมชาย สิงห์แก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายยงยุทธ ล้านเพ็ชร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางอาภัสตรี นวลสีทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ