จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต
Username :
Password :
 
 
นางจันทนา คงเกตุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขโทรศัพท์ 091-825-0870
นายคนอง พังแพร่
หัวหน้าสำนักปลัด
หมายเลขโทรศัพท์ 085-156-6305
นางกัลยา ชุมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ 081-367-9024
นายเริงชัย ขจรวัฒนากุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ 087-382-4551